I found this amazing medley on YouTube...Enjoy!!!

[YT]5ZOiCctcWDg[/YT]